Personuppgiftspolicy (GDPR)

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna påminna om och utföra besiktning/underhåll av din(a) cistern(er).

Vi har fått dina uppgifter från dig, eftersom det är nödvändigt för att ingå ett avtal, t.ex. rotavdrag. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal och tillsynskrav. Dina uppgifter kommer att sparas i 13 år. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med Swedac, som gör revisioner av vår ackrediterade kontrollverksamhet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.